De Doctors for Covid Ethics

A Emer Cooke, director executiu, Agència Europea de Medicaments, Amsterdam, Països Baixos

Senyores i Senyors,

Per a la urgent atenció personal de: Emer Cooke, director executiu de l’Agència Europea del Medicament.

Acusem recepció de la seva resposta del 23 de març a la nostra carta del 28 de febrer, en la qual demanàvem garanties que els riscos previsibles de les “vacunes” COVID-19 basades en gens havien estat resolts en assajos amb animals abans del seu ús en humans. Les nostres preocupacions sorgeixen de múltiples línies d’investigació, incloent que la “proteïna d’espiga” de la SARS-CoV-2 no és una proteïna d’acoblament passiu, sinó que és probable que la seva producció iniciï la coagulació de la sang a través de múltiples mecanismes.

Lamentablement, la seva resposta del 23 de març és poc convincent i inacceptable. Estem consternats pel fet que hagi decidit respondre a la nostra sol·licitud d’informació crucial d’una manera despectiva i poc científica. Un enfocament tan arrogant de la seguretat de les vacunes crea la desagradable impressió que l’EMA està servint els interessos de les mateixes empreses farmacèutiques els productes de les quals es va comprometre a avaluar. L’evidència és clara que hi ha riscos d’esdeveniments adversos seriosos i que un nombre de persones, sense risc de SARS-CoV-2, han mort després de la vacunació.

1. Vostè admet que les “vacunes”, que es descriuen més exactament com a agents genètics en fase d’investigació, entren al torrent sanguini, però evidentment no pot aportar dades quantitatives. A falta d’aquestes darreres, qualsevol avaluació científica que vostè pretengui realitzar no té fonament.

2. La seva afirmació que els estudis no clínics no indiquen cap captació detectable de les vacunes a les cèl·lules endotelials no té credibilitat. Exigim veure les proves científiques. Si no estan disponibles, cal assumir que les cèl·lules endotelials són l’objectiu.

3. No s’ha pogut excloure l’autoatac en els animals llevat que se’ls hagi preparat immunològicament per endavant. Exigim proves que s’han realitzat tals experiments. Ja es van realitzar experiments similars amb vacunes candidates anteriors que no van tenir èxit, i es va observar una potenciació fatal de la malaltia depenent dels anticossos.

4. Demanem proves científiques, no una vaga descripció del que suposadament es va veure en experiments no vàlids amb animals. La seva succinta menció de les troballes de laboratori en humans és cínica. En vista de la connexió plausible entre la producció de la proteïna d’espiga i l’aparició d’esdeveniments adversos greus (SAE) tromboembòlics, exigim veure els resultats de les determinacions del dímer D. Com vostè sap, el dímer D és una prova molt bona com a ajuda per a diagnosticar la trombosi.

Després del lliurament de la nostra carta a vostè l’1 de març, s’han produït esdeveniments que desacrediten la seva resposta a les nostres tres darreres consultes fins a un punt que només pot qualificar-se de vergonyós. Com ens temíem, s’han produït coagulopaties greus i mortals en individus joves després de la “vacunació”, cosa que ha portat 15 països a suspendre el seu programa de “vacunació” amb AstraZeneca. Després d’això, va seguir una investigació oficial per part de l’EMA sobre els casos d’individus joves afectats, el resultat de la qual va ser anunciat per l’OMS el 17 de març de 2021, declarant: “En aquest moment, l’OMS considera que els beneficis de la vacuna d’AstraZeneca superen els seus riscos i recomana que se segueixi vacunant”.

En què s’ha basat aquesta decisió? L’OMS no és un organisme competent per avaluar formalment la seguretat dels medicaments. Aquesta és explícitament la funció de l’agència que vostè dirigeix.

En el seu comunicat de premsa, vostè va revelar la següent informació per recolzar la seva conclusió. Vostè havia escodrinyat les dades sobre dues condicions mortalment perilloses que havien seguit als 14 dies de la “vacunació”: CID, coagulació intravascular disseminada; i TVSC, trombosi venosa del si cerebral. Es van registrar 5 CID i 18 TVSC, amb un total de 9 morts. La majoria dels casos eren persones de menys de 55 anys. 5 CID i 12 TVSC eren menors de 50 anys. No es va informar que cap tingués una malaltia preexistent greu.

Vostè va declarar xifres que “normalment” s’esperarien: CID menys d’1, TVSC 1,3.

Per tant, per aquestes condicions tan rares, no es pot descartar del tot una relació amb la vacunació. Tanmateix, atès que 20 milions d’individus havien estat “vacunats”, es va considerar que els beneficis superaven amb escreix els riscos.

Però, de fet, el seu comunicat de premsa va fer evident que la “vacuna” AZ té el potencial de desencadenar la coagulació intravascular, que els veritables riscos superen amb escreix qualsevol benefici teòric, i que qualsevol autoritat amb el més mínim sentit de la responsabilitat n’ha de suspendre el seu ús.

1. Consideri les seves xifres d’incidència per a individus de menys de 50 anys en la població “vacunada” enfront de la “normal”:

TVSC: 12 davant d1,3.

Un augment de 9 vegades està més enllà de la franja de coincidència.

CID: 5 davant de menys d’1.

Com esperem que sàpiguen, la CID mai es produeix per casualitat en individus sans. La incidència no s’ha de declarar com de menys d’1 quan en realitat és de ZERO.

EN CONSEQÜÈNCIA, ELS CASOS DE CID REPRESENTEN UNA PROVA CONCLOENT QUE LA VACUNA AZ PER SI SOLA POT DESENCADENAR LA COAGULACIÓ INTRAVASCULAR.

2. Suposem que 10 milions de receptors de la “vacuna” eren de menys de 60 anys i que a continuació es van produir 9 morts per CID i TVSC. La xifra de morts després de 60 milions de “vacunats” seria extrapolable a 54.

La pandèmia ha afectat uns 60 milions d’individus de menys de 60 anys a Alemanya.

Durant els primers 6 mesos es va cobrar 52 vides d’individus sense malaltia preexistent.

A causa de la falta de fiabilitat de les proves de PCR i a la forma completament nova en què es determinen les morts “per Covid19″, el valor de 52 és una sobreestimació de la càrrega real de la malaltia, cosa que afebleix encara més la seva ja inadequada afirmació de risc-benefici.

Com pot llavors declarar que els beneficis de la vacunació superen amb escreix els riscos? Exigim la seva resposta recolzada en fets i xifres que transmetrem a la gent.

3. Altres consideracions posen de manifest les dimensions veritablement espantoses de la seva afirmació irresponsable.

La TVSC, la trombosi venosa cerebral, és sempre una afecció potencialment mortal que exigeix ​​atenció mèdica immediata. El nombre de casos que vostè admet que s’han produït pot representar només la punta d’un enorme iceberg. Com ha de saber, els símptomes més comuns de la TVSC són mal de cap punxant, visió borrosa, nàusees i vòmits. En els casos greus, es produeixen símptomes similars als d’un ictus, com alteració de la parla, la visió i l’audició, entumiment del cos, feblesa, disminució de l’estat d’alerta i pèrdua del control motor.

Segurament, vostè no ignora el fet que innombrables individus han patit precisament aquests símptomes directament després de les “vacunes” amb tots els agents experimentals basats en gens.

La formació de coàguls a les venes profundes de les cames pot conduir a embòlies pulmonars letals. Segurament sabrà que s’han notificat repetidament trombosis venoses perifèriques després de les “vacunacions” amb tots els agents experimentals basats en gens

Les microtrombosis a la vasculatura pulmonar poden conduir a un diagnòstic erroni de pneumònia. En combinació amb una PCR falsament positiva (amb llindars de cicle elevats), s’han de registrar llavors com a casos de Covid-19. Segurament sabrà que aquest escenari probablement ha tingut lloc en repetides ocasions després de les “vacunacions” amb tots els agents experimentals basats en gens.

En tots els casos, la formació de trombes extensos pot portar al consum de plaquetes i factors de coagulació, cosa que resulta en una diàtesi hemorràgica i hemorràgies a totes les localitzacions possibles. Segurament sabrà que s’han observat repetidament hemorràgies cutànies profuses després de les “vacunacions” amb tots els agents experimentals basats en gens.

Atès que hi ha una explicació mecànicament plausible per a aquestes reaccions adverses tromboembóliques als medicaments (ET ADRs), és a dir, que els productes basats en gens indueixen les cèl·lules humanes a fabricar una proteïna pic potencialment protrombòtica, la suposició raonada i responsable ha de ser ara que això pot ser un efecte de classe. En altres paraules, els perills han de ser eliminats per a totes les vacunes basades en gens autoritzades per a casos d’emergència, no només per al producte AZ.

L’instem a que adopti aquesta postura, a menys que hi hagi dades que proporcionin una alta confiança clínica en sentit contrari. Estem disposats a col·laborar amb l’Agència per ajudar a elaborar un pla de farmacovigilància enfocat a aconseguir aquest objectiu. Tenint en compte això, esperem que sigui conscient que tots els esdeveniments trombòtics es poden diagnosticar ràpidament mitjançant el mesurament dels dímers en sang. I que la bona pràctica mèdica exigeix ​​imperativament que s’intenti diagnosticar la TVSC en tots i cadascun dels pacients, joves o grans, que presentin els signes i símptomes típics després de la “vacunació”.

Donat el potencial d’efectes adversos, potencialment mortals, és completament inapropiat i inacceptable que l’EMA permeti que aquests productes, que només tenen autoritzacions d’ús d’emergència, s’administrin a persones més joves (menors de 60 anys) que estan sanes, ja que corren un risc incalculable de contraure la SARS-CoV-2.

No fer això explícit és, al nostre parer, una postura imprudent en haver-se pres en primer lloc i doblement ara.

De la mateixa importància és la seva obligació d’investigar si hi ha raons per les onades de morts que s’han produït després de la “vacunació” dels residents d’edat avançada en residències d’ancians. O està vostè afirmant que els perills dels esdeveniments trombòtics derivats de les “vacunes” es limiten als individus més joves? Si no és així, restringir el seu ús únicament a un grup d’edat –com es va decidir a Alemanya– equival ni més ni menys que a un monstruós genocidi consentit.

Per acabar, el fet de no informar els receptors de les “vacunes” dels riscos i els insignificants beneficis que aquí s’exposen representa greus violacions de l’ètica mèdica i dels drets mèdics dels ciutadans. Aquestes violacions són especialment greus, ja que cal esperar que tots els riscos que descrivim augmentin amb cada revacunació i amb cada exposició al coronavirus. Això fa que tant la vacunació repetida com els coronavirus comuns siguin perillosos per als grups d’edat joves i sans, per als quals –en absència de “vacunació”– la COVID-19 no suposa cap risc substancial.

Tal és el veritable anàlisi de risc-benefici de les “vacunes” COVID-19. O bé l’EMA no té l’experiència en la matèria per apreciar la ciència molecular d’aquesta realitat, o bé manca de l’ètica mèdica per actuar en conseqüència.

En el millor dels casos, considerem que la postura complaent de l’EMA pel que fa als perills de les vacunes és simptomàtica del fet que, sota la resposta político-mèdica predominant davant la COVID-19, l’ètica mèdica ha migrat de la consulta a un escenari geopolític. En aquest context polititzat, els actors corporatius i polítics es poden considerar lliures de restriccions ètiques, operant sense un codi d’ètica mèdica, a diferència dels metges. Tanmateix, tots els actors estan obligats pel Codi de Nuremberg.

El Codi de Nuremberg prohibeix l’experimentació en éssers humans del mateix tipus que dóna suport i defensa l’EMA. Fins i tot en les condicions de la seva pròpia autorització original de l’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA), les vacunes COVID-19 es consideren “d’investigació” i els seus destinataris “subjectes humans”, que tenen, per definició, dret a un consentiment informat.

Enganyar les poblacions perquè acceptin agents de recerca com les “vacunes” COVID-19 basades en gens, o coaccionar-les mitjançant “passaports de vacunes”, constitueix una clara i atroç violació del Codi de Nuremberg. El Codi de Nuremberg exigeix ​​el consentiment informat voluntari “sense la intervenció de cap element de força, frau, engany [o] coacció”.

En altres paraules, els ciutadans tenen dret, segons el Codi de Nuremberg i les proteccions relacionades, a no ser sotmesos involuntàriament a experiments mèdics. És clar que aquests agents experimentals han de ser CONTRAINDICATS en individus que no tinguin un risc elevat de malaltia greu i mort si s’infecten pel SARS-CoV-2. A més, l’ús dels agents experimentals també s’ha de suspendre en la població d’edat avançada fins que s’hagi realitzat una avaluació de riscos i beneficis de forma adequada. En qualsevol cas, el prospecte de la vacuna ha de ser revisat per reflectir els greus esdeveniments adversos recentment apareguts i tractats aquí.

Recordem a l’EMA que les violacions de Nuremberg constitueixen crims contra la humanitat segons la Convenció de Ginebra. Els crims contra la humanitat es consideren “les pitjors atrocitats conegudes per la humanitat”, i es persegueixen en virtut de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional.

Tenint en compte els centenars de milions i eventualment milers de milions de persones que poden ser coaccionades per acceptar aquests agents, l’EMA, en defugir persistentment el debat obert i la veritat, serà considerada pels advocats i historiadors com si hagués col·laborat activament en els crims contra la humanitat, amb tot el pes de les implicacions per a tots els implicats. Exigim que es comprometi obertament amb nosaltres per assegurar que el públic tingui una comprensió objectiva del perfil de risc clínic d’aquestes intervencions basades en gens.

Vostè és conscient que s’està exercint una pressió coercitiva sobre els ciutadans perquè rebin les vacunes COVID-19, que són tractaments mèdics experimentals. La seva responsabilitat davant aquests ciutadans inclou garantir que siguin informats dels riscos d’esdeveniments adversos de cadascun d’aquests tractaments. Fins a la data, vostè no ho ha fet i, en canvi, ha enganyat la gent sobre la realitat del perfil de risc-benefici de les “vacunes”.

Si segueixen amagant la veritat, es faran esforços per aclarir-ho i perquè es faci justícia. Pel bé dels ferits i els morts, i per protegir més vides de destinacions similars.

AVÍS

Per evitar qualsevol dubte, si el seu organisme regulador no suspèn immediatament la seva recomanació “d’emergència” de “vacunes” potencialment perilloses i inadequadament provades a base de gens, mentre s’investiguen adequadament els assumptes que li hem assenyalat, per la present posem l’Agència Europea del Medicament sobre avís de ser còmplice d’experimentació mèdica, en violació del Codi de Nuremberg, que per tant constitueix la comissió de crims contra la humanitat.

A més, és el seu deure inexcusable com a organisme regulador assegurar-se que tots els metges del món siguin advertits que estan participant en l’experimentació mèdica a través dels programes de “vacunació”, ja sigui conscientment o inconscient, amb totes les obligacions legals i ètiques que aquesta participació comporta.

Aquest correu electrònic també s’envia a l’advocat Reiner Fuellmich. I també a Charles Michel, president del Consell d’Europa, i a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.

Atentament,

Doctors for Covid Ethics

Els metges, científics, advocats i col·legues de disciplines afins poden signar les cartes obertes enviant el seu nom, titulació, àrees d’especialització i país d’exercici a Doctors4CovidEthics@protonmail.com, amb la verificació de la web (per exemple, el lloc de treball o l’enllaç de registre, no per a la seva publicació).

Font: Doctors for Covid Ethics

Alemanya restringeix l'ús de la vacuna d'AstraZeneca (31.03.2021)