En el meu article anterior, vaig tractar sobre el paper del fundador de l’Institut Brookings, Strobe Talbott, com a part integrant del trencaclosques darrere del Russia Gate i també el seu adoctrinament com a becari Rhodes a Oxford al costat del seu company d’habitació Bill Clinton el 1966.

Em vaig referir al sorgiment del Rhodes Trust el 1902 com un think tank dissenyat explícitament per sabotejar la propagació d’un model multipolar de repúbliques sobiranes aplicant “pràctiques del sistema estatunidenc” de proteccionisme, banca nacional i millores internes en l’era posterior a la Guerra Civil.

En aquest article de seguiment, m’agradaria seguir l’estructura filosòfica més profunda de la visió del món dels becaris de Rhodes com es va expressar en el manifest de Strobe Talbott del 1992 a la revista Time “El naixement d’una nació global”, que va escriure en preparació per a la nova fase de la seva carrera que va inundar la Casa Blanca amb dotzenes d’altres becaris de Rhodes que cercaven definir les condicions de la nova era unipolar.

Totes les cites de Talbott en aquest text estan preses d’aquest manifest del 1992.

El naixement d’una nació global

Estant a la cúspide de la desintegració de la Unió Soviètica i el sorgiment d’una era unipolar el 1992, Talbott no va poder evitar celebrar la dissolució de les nacions sobiranes i la creació d’un govern mundial declarant que el pròxim segle “la nació tal com la coneixem serà obsoleta; tots els estats reconeixeran una autoritat única i global…”.

Fent cas omís del fet que els estats nacionals sobirans van ser creats com a instruments per protegir els ciutadans dels imperis, Talbott defineix falsament el nacionalisme en els següents termes: “Tots els països són bàsicament arranjaments socials, adaptacions a circumstàncies canviants. No importa com de permanents i fins i tot sagrats puguin semblar en un moment donat, de fet tots són artificials i temporals. A través dels temps, hi ha hagut una tendència general cap a unitats més grans que reclamen la sobirania i, paradoxalment, una disminució gradual de la sobirania veritable que té realment un país”.

Aquesta falsa definició de nacionalisme (que s’ha convertit en hegemònica entre els acadèmics les darreres generacions) estableix llavors una sèrie de falsos problemes que procedeix a “resoldre”.

En el sistema hobbesià de pensament de suma zero que Talbott imposa en la història del món, s’assumeix que els estats nacionals són la conseqüència natural de l’egoisme, l’explotació dels febles i la guerra. Aquí Talbott ignora per complet totes les proves que les guerres de la història han estat manipulades artificialment per una elit financera transnacional i en el seu lloc caracteritza la guerra com l’estat natural de l’ésser humà, cosa que requereix alguna mena de resolució d’un leviatan o força global de les elits il·lustrades des de dalt:

El gran va absorbir al petit, el fort al feble. El poder nacional es va convertir en el dret internacional. Tal món estava en un estat de guerra més o menys constant… potser la sobirania nacional no era una gran idea després de tot.”

Després descrivint l’esperada era del govern mundial que ell creu que és una era futura utòpica, Talbott enumera la creació de les meravelloses innovacions del segle XX de la Societat de Nacions, l’OTAN, l’FMI i la Globalització.

Talbott descriu l’OTAN com “l’exercici més ambiciós, durador i reeixit de la història en matèria de seguretat col·lectiva” i després celebra el Fons Monetari Internacional. Talbott diu que “el món lliure va formar institucions financeres multilaterals que depenen de la voluntat dels estats membres de renunciar a un grau de sobirania nacional. El Fons Monetari Internacional pot virtualment dictar polítiques fiscals, fins i tot incloent-hi la quantitat d’impostos que un govern ha de cobrar als seus ciutadans”.

Preveient el protocol de la RdP Blair-Cheney que aviat justificaria els bombardejos humanitaris de Kosovo, l’Iraq, Líbia i Síria, Talbott va advocar per la destrucció de la sobirania nacional que va fer possible la invasió de Kuwait el 1991 dient que “els assumptes interns d’una nació solien estar fora dels límits de la comunitat mundial”. Però el principi de “la intervenció humanitària està guanyant acceptació”.

Neoconservadors de Strauss contra becaris de Rhodes

Fins ara, si la visió del món de Talbott s’assembla bastant a la del típic neoconservador, no et sorprenguis.

Els objectius d’un becari neoliberal de Rhodes i un neoconservador imperialista straussià són essencialment els mateixos. Tots dos cerquen en última instància un ordre mundial postnacional governat per una oligarquia financera i els seus administradors alfa tecnocràtics, i tots dos defineixen el “poder” en termes absolutament nietzscheans de “força”.

Tanmateix, hi ha algunes diferències importants que poden semblar superficials, però que és important comprendre si es vol evitar les trampes d'”esquerra contra dreta” en les que tendeixen a caure molts analistes benintencionats.

Una diferència principal és que mentre que els neoconservadors de la varietat Kagan-Cheney-Bolton estan molt més disposats a acceptar el fet (almenys entre ells mateixos) que el seu ordre mundial ideal requereix estats constants de “guerres eternes” asimètriques de cadascun contra tots –gestionades pels seus alfes des de dalt–, els imperialistes d’esquerra de la mentalitat de Talbott prefereixen promoure una narrativa més pacifista que no tinc cap dubte que alguns d’ells –inclòs el propi Talbott– creuen realment que és veritat. El seu és un feixisme “il·luminat” de l’arc de Sant Martí amb un rostre democràtic i un vernís verd maltusià que Aldous Huxley va descriure una vegada com “un camp de concentració sense llàgrimes”.

El camí verd cap al govern mundial

Tornant al manifest de Talbott, s’introdueix el camí verd cap al nou ordre mundial que diferencia un neoconservador d’un neoliberal, juntament amb la seva admiració per un individu poderós:

“La Cimera de la Terra del mes passat a Rio va significar l’acceptació per part dels participants del que Maurice Strong, el principal impulsor de l’esdeveniment, va anomenar ‘la sobirania transcendent de la natura’: ja que els subproductes de la civilització industrial creuen les fronteres, també ho ha de fer l’autoritat per tractar-los”.

En un assaig del 1992 titulat DEstocolm a Rio: Un viatge a través d’una generació, Maurice Strong (a qui Talbott sempre ha venerat) va escriure:

“El concepte de la sobirania nacional ha estat un principi immutable, de fet sagrat, de les relacions internacionals. És un principi que només cedirà lentament i de mala gana als nous imperatius de la cooperació ambiental mundial”.

Dos anys abans, Strong va concedir una entrevista en què va descriure un “llibre de ficció” que fantasiejava amb escriure i que va descriure de la següent manera:

“Què passaria si un petit grup de líders mundials arribés a la conclusió que el principal risc per a la Terra prové de les accions dels països rics? I si el món ha de sobreviure, aquests països rics haurien de signar un acord per reduir el seu impacte en el medi ambient. Ho faran? La conclusió del grup és no. Els països rics no ho faran. No canviaran. Així que, per salvar el planeta, el grup decideix: no és l’única esperança per al planeta que les civilitzacions industrialitzades col·lapsin? No és la nostra responsabilitat aconseguir-ho?”

Igual que el seu homòleg sociòpata George Soros, tota la carrera de Strong s’havia dedicat a la causa d’un govern mundial verd des dels seus primers dies com a actiu canadenc de Rockefeller i vicepresident de Power Corporation, fins a la seva entrada en el nou govern liberal de Lester Pearson el 1963. Va ser aquí on Strong va crear la Corporació Canadenca de Desenvolupament Internacional que va ajudar a accelerar l’esclavatge del deute del tercer món (atorgant préstecs a les nacions pobres amb la condició que s’adherissin a les condicionalitats de l’FMI/Banc Mundial que els mantenien per sempre subdesenvolupats i colonitzats). La gran innovació de Strong durant aquest temps va ser la seva aplicació de la idea de “tecnologies apropiades” en què s’esperava que les nacions pobres invertissin, en lloc de “tecnologia bruta” avançada com l’energia nuclear que “modificava massa els ecosistemes tribals naturals”.

En molts sentits, Maurice Strong, juntament amb el príncep Felip (que va ser president del Fons Mundial per a la Naturalesa mentre Strong n’era vicepresident el 1977) i Laurence Rockefeller (mà dreta del moviment de conservació dels Estats Units i del moviment de divulgació dels OVNIS), van ser els fundadors del Nou Acord Verd que s’està impulsant actualment com la “solució” a l’imminent col·lapse econòmic.

L’U i els Molts

Un important concepte filosòfic ha de ser abordat per tots els cercadors de la veritat per apreciar plenament els jocs i manipulacions imperials que han definit la nostra història col·lectiva, així com el nostre futur col·lectiu. Encara que aquest concepte pot ser formulat de moltes maneres, la seva expressió més simple és “la paradoxa de l’U i els Molts”.

La paradoxa en tres curts passos:

  • TOTS els processos ponderables existeixen simultàniament com a “un”, “molts” i “infinits”.
  • Segons les regles de la lògica, una cosa pot ser “A” o “No A”, però mai pot ser alhora “A” i “No A”.
  • Per tant, com podria alguna cosa ser simultàniament un, molts i infinit?

Sortim del regne abstracte per un segon mirant un exemple concret.

Un ésser humà pot ser conceptualitzat com a u (és a dir: una persona amb un cos i una identitat), però també com a molts (és a dir: la suma total de membres, òrgans, cèl·lules, ossos, etc…). També pot definir-se com una entitat infinitament subdividida d’àtoms i sotspartícules ad infinitum. El mateix passa amb un edifici, una cadira, un arbre, un gos, un poema, un quadre o fins i tot la pròpia humanitat.

En el seu bell diàleg de Filebus (sobre com jutgem el “Bé/Mal”), Sòcrates descriu el descobriment d’aquest triple caràcter de tota la realitat com un regal prometeic que ha de ser aprofitat responsablement:

“Un regal del cel, que, com jo ho concebo, els déus van llançar entre els homes per les mans d’un nou Prometeu, i amb això una resplendor de llum, i els antics, que van ser millors que nosaltres i més propers als déus que nosaltres, van transmetre la tradició que totes les coses que es diu que són estan compostes d’u i molts, i tenen el finit i infinit implantat en elles: Com que aquest és l’ordre del món, també nosaltres hem de començar en cada investigació per establir una idea del que és objecte d’investigació; aquesta unitat la trobarem en tot. Un cop trobada, podem procedir a cercar el dos, si és que hi ha dos, o, si no, el tres o algun altre número, subdividint cadascuna d’aquestes unitats, fins que finalment la unitat amb la qual vam començar es vegi no només com a u i molts i infinit, sinó també com un nombre definit; l’infinit no ha de patir per apropar-se als molts fins que s’hagi descobert el número sencer de l’espècie intermitja entre la unitat i l’infinit, llavors, i no fins llavors, podem descansar de la divisió, i sense preocupar-nos més pels interminables individus podem permetre caure en l’infinit. Aquesta, com deia, és la forma de considerar, aprendre i ensenyar als altres, que els déus ens han transmès”.

Com per advertir als futurs mandrosos becaris de Rhodes que prefereixen saltar-se els passos en la seva comprensió del sistema de la humanitat que desitgen gestionar políticament, diu Plató:

“Però els savis del nostre temps són massa ràpids o massa lents en concebre la pluralitat en la unitat. No tenint un mètode, fan el seu u i els molts de tota manera, i de la unitat passen alhora a l’infinit, els passos intermedis mai se’ls ocorren.”

La pregunta es presenta llavors: Com definim la relació de l’infinit amb els molts i els molts amb l’u? L’u és merament una suma de les parts? O és alguna cosa més?

Un empirista (o algú que ha esclavitzat les seves capacitats metafísiques per percebre les regles perceptives) hauria de concloure: Sí.

Ja que les nocions metafísiques com Justícia, Bondat, Ànima, Propòsit, Creativitat, etc… no tenen parts, no estan limitades per limitacions temporals o espacials (no es pot tallar una “Justícia” per la meitat i compartir-la) i, per tant, no estan subjectes a la percepció sensorial, l’empirista afirma que no poden existir realment de cap manera significativa. Com el Càl·licles de Plató que apareix al diàleg de Gòrgies o el brut Thrasymachus al Llibre primer de la República, aquests conceptes “abstractes” són només convencions socials (com els “estats-nació” de Talbott), utilitzats per raons utilitàries de gestió de la societat però mai assumits com a veritables per una classe mestra “il·luminada”.

Si es reprèn qualsevol diàleg platònic, es trobaran tractaments rigorosament dialèctics d’aquest problema des d’una multitud d’angles. Val la pena l’exercici.

Els becaris de Rhodes, els straussians i altres imperialistes a través dels temps, sempre han estat i seran molt conscients d’aquesta paradoxa. Tots els imperialistes que esclavitzen els seus poders de raonament per captar la percepció pateixen la mateixa incapacitat per a resoldre les paradoxes ontològiques de les que Sòcrates ens va advertir en el Diàleg de Filibus anteriorment esmentat… Desitgen governar sense haver-se pres el temps de conèixer la naturalesa de l’espècie que desitgen governar, l’univers en el qual desitgen governar, i per tant ni tan sols es coneixen a si mateixos (trencant la regla cardinal de la filosofia enaltida tant per Sòcrates com per Confuci: “coneix-te a tu mateix”).

Aquest petit viatge filosòfic ens porta de tornada al manifest de Talbott del 1992.

La solució fallida de Talbott per l’U i els Molts

Talbott acaba el seu tractat amb una reveladora visió de la “falsa resolució” oligàrquica de la paradoxa de l’U i els Molts: descrivint el procés de balcanització que aviat s’imposaria a la Unió Soviètica i la major difusió dels moviments separatistes subdividits a tot el món, Talbott afirma que són un “fenomen bàsicament positiu: una devolució de poder no només cap amunt, cap als organismes supranacionals i cap a fora, cap a les mancomunitats i els mercats comuns, sinó també cap avall, cap a unitats d’administració més lliures i autònomes que permeten a les societats diferents preservar les seves identitats culturals i governar-se a si mateixes. Això s’està definint a nivell local, regional i mundial, tot al mateix temps”.

Definint la societat “a nivell local, regional i mundial”, Talbott estableix una infinita [localment subdivisible], moltes [nacions regionals cada vegada més balcanizables] i ineludible [la comunitat mundial].

Atès que aquesta configuració està arrelada en la creença que “el tot = la suma de les parts”, els de Talbott opten per promoure formes de “federalisme mundial” que imposen l’ordre a la societat des de dalt.

Si la humanitat pot ser socialment dissenyada per pensar localment, subdividida d’acord a la raça (veure: Les vides dels negres importen), credo, microestats, gèneres (també infinitament subdividibles), etc… llavors els esclaus poden feliçment votar per qualsevol senyor de la guerra o parlamentari local en la seva petita secció del joc de taula com ells creguin convenient. Al capdavall, la seva elecció no importarà gaire ja que les regles del sistema de joc mundial estaran per sempre fora de la seva esfera d’influència “democràtica”.

Aquest utòpic món subdividit de microdemocràcies seria “harmonitzat” per un ordre global d’enginyers socials no elegits i una elit il·lustrada que gestionaria científicament els decreixents rendiments dels recursos que s’assignarien als inútils consumidors d’aquest Valent Nou Món. La nova religió mundial tindria un tint verd decisiu, la moralitat es reduiria al no-res liberal de “tolerar infinitament la subdivisió d’opinions i gèneres” i la visió d’Orwell seria completa.

L’únic problema era l’Aliança multipolar

Hem estat introduïts a la falsa resolució de l’U i els Molts a la qual s’adhereixen els imperialistes i tecnòcrates. Vegem ara una resolució més saludable de la paradoxa que han adoptat els líders de l’Aliança multipolar que va adquirir un caràcter poderós amb l’anunci de Xi Jinping el 2013 de la Nova Ruta de la Seda, i l’entrada de Putin a Síria el 2015. Des del 2015, tant la Unió Econòmica Euroasiàtica dirigida per Rússia, el desenvolupament de l’Àrtic i la Nova Ruta de la Seda (a la qual s’hi han unit 135 nacions) s’han integrat en un sistema unificat juntament amb una arquitectura financera multipolar alternativa, cada vegada més independent de la manipulació oligàrquica occidental.

La reafirmació de la sobirania nacional lligada a aquesta aliança multipolar enfurisma tecnòcrates com Talbott i altres governants britànics fins als confins de la terra per la senzilla raó que no es basa en els “controls estructurals dels molts” en situació d’estancament, sinó en el progrés científic i tecnològic. Aquest principi de canvi creatiu és la resolució de la paradoxa ontològica plantejada en cada diàleg platònic. Quan es té en compte la raó creativa i els seus fruits com la característica definitòria de la humanitat com un U, llavors arribem a reconèixer que la humanitat sempre serà més que la suma de les parts. La humanitat és una espècie autoperfeccionable, capaç de descobrir sense límits els principis de l’univers i de traslladar de forma autoreflexiva aquests conceptes a la nostra espècie mitjançant el progrés científic i tecnològic que ha permès a la nostra espècie fer un salt molt més enllà dels límits de creixement que limiten totes les altres espècies de la vida, fins al punt de sostenir avui dia gairebé 9.000 milions d’ànimes a la Terra.

Atès que aquest sistema creatiu obert és intrínsecament incontrolable, i una causa de desequilibri, els becaris de Rhodes i els neoconservadors que estan obsessionats amb el control dels déus no poden fer res més que odiar-lo i tenir-li por.

El retorn dels impulsos nacionalistes als Estats Units el 2016, després de dècades de controls neoconservadors/becaris de Rhodes, va representar el major temor de l’estat profund i per aquesta raó, un desesperat i descuidat expedient va ser elaborat per desfer l’opció fos com fos.

Afortunadament, els controls gairebé absoluts dels que l’oligarquia va gaudir el 1992 mentre celebrava el Nou Ordre Mundial s’han esfumat ràpidament, i la tendència, com ells diuen, és cada vegada més gran.

Avui dia, els estats nacionals (inclosos els propis Estats Units) tenen la primera oportunitat en dècades de salvar-se d’una nova dictadura dels banquers mundials pujant a bord d’un nou sistema de cooperació en el qual tots hi guanyen, tant a la terra com, cada vegada més, a l’espai.

El primer punt de l’agenda ha de ser l’acceptació immediata de la crida del president Putin a una cimera d’emergència de cinc nacions, seguida poc després per un nou sistema econòmic impulsat per grans projectes, creixement a llarg termini i CANVI CREATIU.

Font: Strategic Culture Foundation