JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 4 

AUDIENCIA NACIONAL

SUMARI 3 / 2.008 – D

A U T O

A Madrid, a sis de febrer de l’any dos mil vuit. Donat compte; i d’acord amb els següents

I. F E T.

PRIMER.- De les actuacions fins al dia de la data es desprenen indicis racionals i fonamentats que, a partir del mes d’octubre de l’any 1990, un grup d’estructura politicomilitar, fortament armat i organitzat, va iniciar una sèrie d’activitats de caràcter criminal, començant a realitzar-les des d’Uganda en el territori de Rwanda. En els seus primers quatre anys va desenvolupar diferents accions organitzades i sistemàtiques tendents a l’eliminació de població civil, tant a través de l’inici de les hostilitats bèl·liques davant l’exèrcit ruandès com en la realització d’actes terroristes de diferent magnitud i intensitat executades al territori de Rwanda, fonamentalment en la seva zona nord i centre, i tot això sota un comandament estructurat, estable, estratègicament organitzat i fortament organitzat.

Una vegada que va obtenir, mitjançant la violència, el poder, i des del mateix, va crear i desenvolupar un règim de terror i una estructura criminal paral·lela a l’Estat dedicada, sota un designi planificat i preestablert, al segrest, la tortura, la violació de dones i nenes, la realització d’activitats terroristes (tant directes com sota la simulació de la seva autoria pels seus enemics), l’empresonament de milers de ciutadans sense cap procés judicial, l’assassinat selectiu de persones, la destrucció i eliminació sistemàtica de cadàvers mitjançant el seu amuntegament en fosses comunes sense identificació, la incineració massiva dels cossos o precipitació de cossos a llacs i rius, els atacs indiscriminats a la població civil basant-se en la seva preselecció ètnica pretenent l’eliminació de l’ètnia majoritària, i fins i tot mitjançant la realització d’accions de caràcter bèl·lic realitzades tant a Rwanda com al país veí del Zaire (actual República Democràtica del Congo), produint massacres indiscriminades i sistemàtiques de població allà refugiada i actes de pillatge a gran escala amb vista a procurar-se un autofinançament d’aquestes activitats criminals, a més de l’enriquiment il·lícit dels capitostos…auto de processament